cropped-ZAGLAVLJE_2015-1-1.jpg

Reference

GEODEZIJA:

– Geodetsko mjerenje razminiranih područja na teritoriju Republike Hrvatske cca 5.400,0 ha

– Geodetsko praćenje vertikalnog i horizontalnog pomaka obnovljenih nasipa u naseljima Rajevo Selo, Račinovci, Bošnjaci i Topola

– Geodetsko praćenje vertikalnog i horizontalnog pomaka crpnih stanica Mrsunja, Migalovci, Dubočac, Grlić i Jaruge

– Izrada geodetskih projekata pa potrebe projektiranja nasipa u naseljima Rajevo Selu, Račinovci, Bošnjaci, Topola, Štitar i Babina Greda

– Izrada geodetskih projekata pa potrebe projektiranja ceste u naseljima Seoce, Siče, Magić Mala i Komarnica u dužini od cca 6,0 km

– Određivanje, stabilizacija i mjerenje geodetske mreže za praćenje pomaka na lijevoobalnom zaštitnom nasipu rijeke Save na području malog sliva Biđ- Bosut, s izradom geodetskog elaborata u dužini od 45,0 km

– Parcelacijski elaborat ceste u naselju Trnava, Mašička Šagovina i Cernička Šagovina

– Geodetska podloga za projektiranje kanalizacije za Aglomeraciju Slatina u dužini od cca 50,0 km

– Izrada posebnih geodetskih podloga za projektiranje naftnih bušotina za INA-u

– Geodetsko mjerenje grobalja za potrebe izrade elaborata katastra groblja za Grad Slavonski Brod, Ivanićgrad, Općinu Rešetari, Općinu Bebrina, Općinu Bukovlje i dr.

– Izrada posebne geodetske podloge za projektiranje, parcelacijski elaborati za zahtvat u prostoru “Infrastruktura u Luci Brod”, praćenje izgradnje infrastrukture (cesta, oborinska i fekalna kanalizacija, dtk, elektorinstalacije…) u Luci Slavonski Brod

– Izrada posebne geodetske podloge za projektiranje parkirališta, pješačkih i biciklističkih staza kroz naselja Bili Brig, Nova Kapela i Batrina

– Izrada geodetskih podloga za projektiranje kanalizacijske mreže u Babinoj Gredi i Štitaru u dužini od cca 65,0 km

– Izmjera položaja kranskih staza u tvrtki Đuro Đaković

– Izmjera poljoprivrednih zemljišta na području Grada Slatine, Općine Orahovica, Čađavica, Rešetari, Vrba, Sikirevci – ukupne površine od oko 1 200 ha

– Snimak postojećeg stanja i izrada geodetskog parcelijskog elaborata, Bobotski kanal (16 km)

– Geodetska izmjera područja ostataka Masleničkog mosta

– Geodetska izmjera arheloškog nalazišta te izrada 3D modela – tvrđava Slavonski Brod

– Izrada digitalnih katastarskih planova – oko 23 000 ha

– Geodetsko mjerenje i izrada elaborata posebnih geodetskih podloga (oko 100 km) za potrebe projektiranja plinske mreže

– Izmjera srušenog rasponskog sklopa glavnog kraka preko Save i trokrakog cestovnog mosta preko Save i Une u sklopu projekta uklanjanja

– Geodetska izmjera i izrada tehničke dokumentacije za pojačano održavanje županijiskih i lokalnih cesta

– Geodetska izmjera postojećeg stanja izvedenih građevinskih radova i izračun volumena na naftnim spremnicima u terminalu Omišalj na otoku Krku

 

HIDROGRAFIJA:

– Hidrografska izmjera korita rijeke Save, svih objekata u koritu, izračun kubatura, projektiranje istovarnog prostora

– Geodetsko – hidrografska izmjera na rijeci Dunav, 2012. godina

– Geodetsko-hidrografska izmjera rukavaca na rijeci Dravi (IPA projekt Europske unije)  ~ 35 km, 2012. godina

– Geodetsko-hidrografska izmjera dubina i nanosa u akumulaciji Modrac sa obradom rezultata mjerenja (Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina), 2011. /2012.

– Geodetsko-hidrografska izmjera korita rijeke Save 2011. godine (rkm 28+014,84 – rkm 83+089,83) ~ 55 km

–   Hidrografska izmjera jezera Petnja 2009. godine,

–  Hidrografska izmjera korita rijeke Save 2009. godine (rkm 27+793,16 – rkm 138+479,39) ~ 111 km

 

GRAĐEVINA:

Visokogradnja :

– Projektiranje ratom oštećenih obiteljksih kuća na području Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske i Brodsko-posavske županije

– Izrada glavni arhitektonskih i građevinskih projekata za mrtvačnicu u općinama: Bebrina, Bukovlje, Sibinj

– Izrada idejnih, glavnih i izvedbenih arhitektonskih i građevinskih projekata za stambeno poslovne građevine na području Slavonije

– Izrada glavnog projekta nadstrešnica i garaža cca 600 m2.

– Izrada glavnog projekta rekonstrukcije stambene građevine za potrebe štićenika doma za djecu

– Izrada izvedbenog projekta sačmarnice i lakirnice Đuro Đaković holding

– Izrada idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije, dogradnje i prenamjene dijela proizvodne zgrade cca 600 m2

– Izrada glavnog projekta izgradnje poslovne zgrade – spremišta cca 300 m2

– Izrada glavnih projekata za više obiteljskih kuća na području cijele Hrvatske

– Izrada dokumentacije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada

Niskogradnja :

– Izrada projektne dokumentacije prometnice, kanalizacijske mreže, elektroopsrbne objekte za naselje diljem Slavonije

– Izrada glavnog građevinskog projekta projekta za pojačano održavanje i obnovu županijskih i lokalnih cesta na području Brodsko-posavske županije

– Izrada kompletne projektne dokumetnacije građevinskih projekata prometnica na području na području Brodsko-posavske županije

– Izrada glavnog projekta izgradnje zaštitne komore i prespajanja zdenaca B-3 na vodocrpilištu “Medinci” kod Slatine

– Izrada idejnog i glavnog projekta izgradne parkirališta, pješačkih i biciklističkih staza u Općini Nova Kapela

– Izrada glavnog projekta izgradnje lokalne ceste i pješačke staze u ulici bana J.Jelačića u Okučanima

– Izrada glavnog projekta izgradnje sustava sanitarno-feklane odvodnje u Stublovačkoj ulici u Slatini

– Izrada idejnog i glavnog projekta glavnog vodopskrbnog cjevovoda Mačkovac-Hum distributivna vodovodna mreža naselja Hum i Hum Varoš

– Izrada idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije Savskog nasipa i izgradnje prometnica, pješačkih i biciklističkih površina i šetnice na nasipu u naselju Davor

– Izrada glavnog projekta izgradnje zdenaca B-14 i B-15 na crpilištu Jelas, Slavonski Brod

– Izrada idejnog i glavnog projekta izgradnje prometnice od naselja Seoce u općini Nova Kapela do naselja Komarnica u općini Staro Petrovo selo cca 6,0 km

– Izrada idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije pješačkih, prometnih i parkirališnih površina, te javne rasvjete središnjeg trga u naselju Vrbje

– Izrada zapisnika o procjeni građevinskih oštećenja stambenih, pomoćnih i gospodarskih zgrada za sanaciju katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije

– Izrada idejnog i glavnog projekta izgradnje prometnice u općini Babina greda prema poslovnoj zoni Tečine

– Izrada glavnog projekta izgradnje lokalnih nerazvrstanih cesta u naselju Mašić

– Izrada glavnog projekta izgradnje lokalne nerazvrstane ceste u naselju Dragalić

– Izrada glavnog projekta izgradnje kanalizacijskih mreža na području grada Požege (I.-IX. faza) cca 11 km

– Izrada glavnog projekta izgradnje sustava odvodnje Trenkovo, Trnovac i Antunovac (I. faza) cca 11 km

Stručni nadzor :

– Poslovna zgrada – spremište cca 300 m2

– Proizvodno-poslovna zgrada, P+1 cca 5000 m2

– Stambena građevina za potrebe štićenika doma za djecu

– Izgradnja dionice lokalne ceste L 42019 (Mačkovac-Dolina)

– Nerazvrstavana prometnica prema Poslovnoj zoni Tečine

– Farma za krave i telad kapaciteta 150 uvjetnih grla

– Stambene, pomoćne i gospodarske zgrade koje čine gospodarsku i funkcionalnu cjelinu na

području Vukovarsko-srijemske županije

– Izgradnja sustava javne odovodnje Slavonski Šamac, Kruševica i Sikirevci cca 13 km

– Rekonstrukcija nerazvrstane ceste i pješače staze u ulici Josipa Jelačića u Okučanima

– Rekonstrukcija, dogradnja i prenamjena dijela proizvodne zgrade cca 600 m2

– Izgradnja športskog centra (malonogometno-rukometno- košarkaško-odbojkaško igralište sa

zgradom)

 

ENERGETSKO CERTIFICIRANJE:

– Provođenje energetskih pregleda i izrada energetskih certifikata zgrada sa jednostavnim i složenim sustavima (MODUL 1 i MODUL 2)

 

ARHITEKTURA:

Visokogradnja :

– Izrada Idejnih i Glavnih Arhitektonskih i Građevinskih projekata za Dom za djecu (Kuća od sretnih ciglica),

– Izrada Glavnih Arhitektonskih i Građevinskih projekata za prenamjenu stare škole u upravnu zgradu općine (Investitor Općina Oprisavci) ,

– Izrada Glavnih Arhitektonskih i Građevinskih projekata za mrtvačnicu u Bebrini i Stupničkim Kutima,  (Investitor Općina Bebrina) ,

– Izrada Glavnih Arhitektonskih i Građevinskih projekata za mrtvačnicu u Bukovlju i Vranovcima (Investitor Općina Bukovlje) ,

– Izrada Glavnih Arhitektonskih i Građevinskih projekata za mrtvačnicu u Slobodnici i Gromačniku (Investitor Općina Sibinj) ,

– Izrada Glavnih Arhitektonskih i Građevinskih projekata za obiteljske kuće na području cijele RH,

– Izrada glavnog Građevinskog projekta konstrukcije dvaju pješačkih mostova preko kanala Bistrica u Starom Petrovom selu

– Izrada Idejnih, Glavnih i Izvedbenih Arhitektonskih i Građevinskih projekata zgrade osmogodišnje osnovne škole u Ruščici (Investitor: Općina Klakar),

– Izrada Idejnih, Glavnih i Izvedbenih Arhitektonskih i Građevinskih projekata rekonstrukcije stare općinske zgrade u Klakaru u stambeno poslovnu građevinu (liječnička ambulanta i stomatološka ambulanta)  (Investitor: Općina Klakar),

– Izrada Idejnih, Glavnih i Izvedbenih Arhitektonskih i Građevinskih projekata zgrade Stanice za tehnički pregled u Slavonskom Brodu, (Investitor: Croatia Osiguranje),

– Izrada Idejnih, Glavnih i Izvedbenih Arhitektonskih i Građevinskih projekata stambeno poslovne građevine Po+Pr+4 u ulici Matije Antuna Reljkovića, Slavonski Brod,(Investitor: Barišić Josip, Milenko Vuleta)

– Izrada Idejnih, Glavnih i Izvedbenih Arhitektonskih i Građevinskih projekata poslovnih građevina – benzinskih postaja u Slavonskom Brodu, Požegi i Sisku  (Investitor: Croatia Petrol),

Usluge konzaltinga i projektiranja ratom uništenih i oštećenih kuća

Projektiranje ratom oštećenih obiteljskih kuća na području Brodsko-Posavske, županije, (Investitor: Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka)

– Projektiranje ratom oštećenih obiteljskih kuća na području Požeško-Slavonske županije, (Investitor: Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka)

– Projektiranje ratom oštećenih obiteljskih kuća na području Virovitičko-Podravske županije, (Investitor: Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka)

– Projektiranje obiteljskih kuća za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi u županijama Brodsko-posavskoj i Virovitičko-Podravskoj županiji, (Investitor: Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka)

– Nadzor nad gradnjom i obnovom ratom oštećenih obiteljskih kuća na području Brodsko-Posavske županije, (Investitor: Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka)

– Nadzor nad gradnjom i obnovom ratom oštećenih obiteljskih kuća na području Požeško-Slavonske županije, (Investitor: Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka)

– Nnadzor nad gradnjom i obnovom ratom oštećenih obiteljskih kuća na području Virovitičko-Podravske županije, (Investitor: Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka)

– Nadzor nad isporukom građevinskog matrijala za izgradnju  obiteljskih kuća za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi u županijama Brodsko-posavskoj i Virovitičko-Podravskoj županiji, (Investitor: Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka)

 

Stručni nadzor nad gradnjom objekata niskogradnje i visokogradnje

– Nadzor nad izgradnjom sportsko-školske dvorane u Boboti (Investitor: Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka),

– Nadzor nad izgradnjom obiteljskih kuća na području Brodsko-posavske županije,

– Nadzor nad izgradnjom kanalizacijske mreže na kolektorima K1 i K2 u Ruščici,     (Investitor: Općina Klakar),

– Nadzor nad izgradnjom stanice za tehnički pregled Croacija Osiguranja u Slavonskom Brodu, (Investitor: Arching d.o.o. Split),

– Nadzor nad izgradnjom stambeno – poslovnog objekta Po+Pr+4 u Slavonskom Brodu  (Investitor: Barišić Josip, Milenko Vuleta),