GEODEZIJA - Reference

Geodetsko mjernje na tehničkom promatranju brana Borovik, Opatovac, Čitluk i Koritnjak

Geodetski nadzor nad izvođenjem radova uređenja desne obale rijeke Drave od rkm 16+428 do rkm 19+300 u gradu Osijeku

Geodetski nadzor  nad radovima modernizacije lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške na dionici Zadubravlje-Klakar-Ruščica

Izgradnja plinske mreže općine Oriovac

Stručni nadzor nad rekonstrukcijom lijevoobalnog nasipa u Davoru km 22+500 – km 23+800 s izgradnjom zaštitnog zida, s izradom geodetskog snimka izvedenog  stanja i upis u katastat i zemljišnu knjigu

Geodetsko mjerenje razminiranih područja na teritoriju Republike Hrvatske cca 5.400,0 ha

Geodetsko praćenje vertikalnog i horizontalnog pomaka obnovljenih nasipa u naseljima Rajevo Selo, Račinovci, Bošnjaci i Topola

Geodetsko praćenje vertikalnog i horizontalnog pomaka crpnih stanica Mrsunja, Migalovci, Dubočac, Grlić i Jaruge

Izrada geodetskih projekata pa potrebe projektiranja nasipa u naseljima Rajevo Selu, Račinovci, Bošnjaci, Topola, Štitar i Babina Greda

Izrada geodetskih projekata pa potrebe projektiranja ceste u naseljima Seoce, Siče, Magić Mala i Komarnica u dužini od cca 6,0 km

Određivanje, stabilizacija i mjerenje geodetske mreže za praćenje pomaka na lijevoobalnom zaštitnom nasipu rijeke Save na području malog sliva Biđ- Bosut, s izradom geodetskog elaborata u dužini od 45,0 km

Parcelacijski elaborat ceste u naselju Trnava, Mašička Šagovina i Cernička Šagovina

Geodetska podloga za projektiranje kanalizacije za Aglomeraciju Slatina u dužini od cca 50,0 km

Izrada posebnih geodetskih podloga za projektiranje naftnih bušotina za INA-u

Geodetsko mjerenje grobalja za potrebe izrade elaborata katastra groblja za Grad Slavonski Brod, Ivanićgrad, Općinu Rešetari, Općinu Bebrina, Općinu Bukovlje i dr.

Izrada posebne geodetske podloge za projektiranje, parcelacijski elaborati za zahtvat u prostoru “Infrastruktura u Luci Brod”, praćenje izgradnje infrastrukture (cesta, oborinska i fekalna kanalizacija, dtk, elektorinstalacije…) u Luci Slavonski Brod

Izrada posebne geodetske podloge za projektiranje parkirališta, pješačkih i biciklističkih staza kroz naselja Bili Brig, Nova Kapela i Batrina

Izrada geodetskih podloga za projektiranje kanalizacijske mreže u Babinoj Gredi i Štitaru u dužini od cca 65,0 km

Izmjera položaja kranskih staza u tvrtki Đuro Đaković

Izmjera poljoprivrednih zemljišta na području Grada Slatine, Općine Orahovica, Čađavica, Rešetari, Vrba, Sikirevci – ukupne površine od oko 1 200 ha

Snimak postojećeg stanja i izrada geodetskog parcelijskog elaborata, Bobotski kanal (16 km)

Geodetska izmjera područja ostataka Masleničkog mosta

Geodetska izmjera arheloškog nalazišta te izrada 3D modela – tvrđava Slavonski Brod

Izrada digitalnih katastarskih planova – oko 23 000 ha

Geodetsko mjerenje i izrada elaborata posebnih geodetskih podloga (oko 100 km) za potrebe projektiranja plinske mreže

Izmjera srušenog rasponskog sklopa glavnog kraka preko Save i trokrakog cestovnog mosta preko Save i Une u sklopu projekta uklanjanja

Geodetska izmjera i izrada tehničke dokumentacije za pojačano održavanje županijiskih i lokalnih cesta

Geodetska izmjera postojećeg stanja izvedenih građevinskih radova i izračun volumena na naftnim spremnicima u terminalu Omišalj na otoku Krku

KATASTAR GROBLJA - Reference

▣ Groblje Slavonski Brod

▣ Groblje Brodski Stupnik

▣  Groblje Rešetari

▣  Groblje Bebrina