Reference

Građevina

Reference

GRAĐEVINA

Visokogradnja

Izrada glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole i proširenje kapaciteta postojeće farme goveda u naselju Davor za investitora Poljodavor d.o.o.o.

Izrada glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole i izgradnju zgrade stambene namjene (P+3) u Primoštenu, investitor privatna osoba

Izrada projekta energetske obnove elektrotehničke i ekonomske škole Nova Gradiška za investitora BPŽ

Izrada glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole i izgradnju spremišta poljoprivrednih proizvoda (P) u Brodskom Stupniku  za investitora AGROBIT d.o.o., Brodski Stupnik

Izrada glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole i izgradnju vertikalnog silosa poljoprivrednih proizvoda u Brodskom Stupniku, investitor privatna osoba

Izrada glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole i izgradnju spremišta poljoprivrednih strojeva u Brodskom Stupniku, investitor privatna osoba

Izrada glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole i izgradnju destilerije-zgrada u svrhu poljoprivredne proizvodnje u naselju Štitar, investitor Hidroplant d.o.o.

Izrada glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole i izgradnju mrtvačnice i parkirališta u naselju Korduševci, investitor Općina Bukovlje

Izrada glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole i izgradnju mrtvačnice i parkirališta u naselju Krajačići, investitor Brodski Stupnik

Izrada glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole i rekonstrukciju/prenamjenu zgrade stare škole u zgradu društvene namjene ( prostor galerije “Lađara”, multifunkcionalna dvorana i prostorije za rad sportskih, kulturnih i umjetničkih udruga), ivestitor OPĆINA DAVOR

Rekonstrukcija kanalizacijske mreže, krovne oborinske odvodnje i sportskog poda s podnim grijanjem sportske dvorane Nova Gradiška

Projektiranje ratom oštećenih obiteljskih kuća na području Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske i Brodsko-posavske županije

Izrada glavni arhitektonskih i građevinskih projekata za mrtvačnicu u općinama: Bebrina, Bukovlje, Sibinj

Izrada idejnih, glavnih i izvedbenih arhitektonskih i građevinskih projekata za stambeno poslovne građevine na području Slavonije

Izrada glavnog projekta nadstrešnica i garaža cca 600 m2.

Izrada glavnog projekta rekonstrukcije stambene građevine za potrebe štićenika doma za djecu

Izrada izvedbenog projekta sačmarnice i lakirnice Đuro Đaković holding

Izrada idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije, dogradnje i prenamjene dijela proizvodne zgrade cca 600 m2

Izrada glavnog projekta izgradnje poslovne zgrade – spremišta cca 300 m2

Izrada glavnih projekata za više obiteljskih kuća na području cijele Hrvatske

Izrada dokumentacije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada

Niskogradnja

Izrada glavnog projekta rekonstrukcije vanjske kanalizacijske, vodovodne i hidrantske mreže unutar kompleksa Opće bolnice ‘’Dr. Josip Benčević’’ Slavonski Brod

Izrada glavnog projekta izgradnje pristupne ceste zgradi patologije, te rekonstrukcija dijela pristupnih staza i cesta u sklopu Opće bolnice ‘’Dr. Josip Benčević’’

Izrada glavnog projekta rekonstrukcije Vinogradske ulice u naselju Brodski Stupnik

 Izrada izmjene idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije dionice županijske ceste Ž 4206, kroz naselje Slobodnica

 Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda Bobovac-Strmen-Crkveni Bok-Ivanjski Bok duljine 14 km

 Izrada glavnog projekta rekonstrukcije županijske ceste Ž4158 (Ulica bana Mažuranića) u Novoj Gradišci

 Izrada glavnog projekta rekonstrukcije županijske ceste Ž4158 (Ulica bana Josipa Jelačića) u Rešetarima

 Izrada glavnog projekta izgradnje Ulice Zrinskih od Ulice Dragutina Lobe do Ulice P. Preradovića u Novoj Gradišci

 Izrada glavnog projekta izgradnje lokalne ceste L42054 Trnava-Šagovina Cernička

 Izrada glavnog projekta izgradnje lokalne vodovodne mreže Grgurevići-Ravan-Brčino duljine 5,3km

 Izrada prometnog elaborata obilježavanja biciklističkih ruta na području Općine Brodski-Stupnik

 Izrada glavnog projekta kružnog toka (rekonstrukcija križanja županijskih cesta Ž4158 i Ž4240)

 Izrada izmjene idejnog i glavnog projekta izgradnje pristupne cestovne prometnice za Gospodarsku zonu Nova Gradiška

  Izrada izmjene idejnog i glavnog projekta izgradnje kanalizacijskog sustava u Gospodarskoj zoni Nova Gradiška

  Izrada izmjene idejnog i glavnog projekta izgradnje cjevovoda za opskrbu pitkom vodom i vodom za protupožarnu zaštitu u Gospodarskoj zoni Nova Gradiška

 Izrada glavnog projekta izgradnje Frankopanske ulice (od Požeške ulice do Ulice sv. Roka)

 Izrada glavnog projekta izgradnje crpne stanice i tlačnog cjevovoda za Tehnološki inkubator u Gospodarskoj zoni Nova Gradiška

 Izrada glavnog projekta uspostave i uređenja poučne staze ‘’Slavča’’ u Novoj Gradišci

 Izrada glavnog projekta izgradnje pješačkog mosta u naselju Bartolovci

 Izrada glavnog projekta izgradnje biciklističkih putova u općini Brodski Stupnik

 Izrada glavnog projekta izgradnje parkirališta Franjevačkog samostana u Cerniku

Izrada glavnog projekta izgradnje Ulice Ivana Domca od Ulice baruna Trenka u Novoj Gradišci

Izrada glavnog projekta izgradnje sustava javne odvodnje Grada Bjelovara – Gornje Plavnice

Izrada idejnog i glavnog projekta glavnog vodoopskrbnog cjevovoda Slatina – Ivanbrijeg – Golenić i distibutivna vodovodna mreža naselja Ivanbrijeg i Golenić duljine 10 km

Izrada idejnog i glavnog projekta dionice lokalne ceste Lovčić

Izrada glavnog projekta izgradnje nogometnog i malonogometnog igrališta, tribina sa nadstrešnicom i parkirališta u naselju Sapci 

Izrada glavnog projekta izgradnje kanalizacijskih mreža na području grada Požege (I.-IX. faza) cca 11 km

Izrada glavnog projekta izgradnje sustava odvodnje Trenkovo, Trnovac i Antunovac (I. faza) cca 11 km

Izrada idejnog i glavnog projekta izgradnje prometnice od naselja Seoce u općini Nova Kapela do naselja Komarnica u općini Staro Petrovo Selo cca 6,0 km

Izrada idejnog i glavnog projekta izgradnje prometnice u općini Babina Greda prema poslovnoj zoni Tečine

Izrada glavnog projekta izgradnje lokalnih nerazvrstanih cesta u naselju Mašić

Izrada glavnog projekta izgradnje lokalne nerazvrstane ceste u naselju Dragalić

Izrada glavnog projekta izgradnje zaštitne komore i prespajanja zdenaca B-3 i Z-4 na vodocrpilištu “Medinci” kod Slatine

Izrada idejnog i glavnog projekta izgradne parkirališta, pješačkih i biciklističkih staza u Općini Nova Kapela

Izrada glavnog projekta izgradnje lokalne ceste i pješačke staze u ulici bana J. Jelačića u Okučanima

Izrada glavnog projekta izgradnje sustava sanitarno-feklane odvodnje u Stublovačkoj ulici u Slatini

Izrada idejnog i glavnog projekta glavnog vodopskrbnog cjevovoda Mačkovac-Hum distributivna vodovodna mreža naselja Hum i Hum Varoš duljine 6,67 km

Izrada idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije Savskog obrambenog nasipa i izgradnje prometnica, pješačkih i biciklističkih površina i šetnice na nasipu u naselju Davor

Izrada glavnog projekta izgradnje zdenaca B-14 i B-15 na crpilištu Jelas, Slavonski Brod

Izrada idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije pješačkih, prometnih i parkirališnih površina, te javne rasvjete središnjeg trga u naselju Vrbje

Izrada zapisnika o procjeni građevinskih oštećenja stambenih, pomoćnih i gospodarskih zgrada za sanaciju katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije

Izrada projektne dokumentacije prometnica, kanalizacijskih mreža, elektroopskrbnih objekata za naselja diljem Slavonije

Izrada glavnog građevinskog projekta projekta za pojačano održavanje i obnovu županijskih i lokalnih cesta na području Brodsko-posavske županije

Izrada kompletne projektne dokumentacije građevinskih projekata prometnica na području na području Brodsko-posavske županije

Stručni nadzor nad gradnjom objekata niskogradnje i visoko gradnje

Nadzor nad izgradnjom zgrade dječjeg vrtića u naselju Babina Greda, Općina Babina Greda

Nadzor nad izgradnjom spremišta poljoprivrednih proizvoda (P) za investitora AGROBIT d.o.o., Brodski Stupnik

Stručni nadzor nad izvođenjem radova energetske obnove zgrade Gimnazije Nova Gradiška za investitora Brodsko-posavska županija

Stručni nadzor nad izvođenjem radova energetske obnove zgrade doma zdravlja u Okučanima, za investitora Brodsko-posavska županija

Stručni nadzor nad izvođenjem radova izgradnje lokalne ceste L41068 naselja Lovčić, Brodsko-posavska županija

Stručni nadzor nad izvođenjem radova izgradnje Ulice Ivana Domca u Novoj Gradišci, Brodsko-posavska županija

Nadzor nad izvođenjem radova ugradnje dizala u svrhu osiguranja pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti u zgradi BPŽ-e, investitor Brodsko-posavska županija

Nadzor nad izgradnjom zgrade gospodarske namjene (proizvodno poslovna) u naselju Gornja Vrba za investitora Simplex d.o.o.

Nadzor nad izvođenjem radova sanacije kanalizacijske mreže, krovne oborinske odvodnje i sportskog poda s podnim grijanjem sportske dvorane Nova Gradiška, investitor BPŽ

 Stručni nadzor nad izvođenjem radova energetske obnove zgrade OŠ Ivan Goran Kovačić, Staro Petrovo Selo, Brodsko-posavska županija

Stručni nadzor nad izvođenjem radova energetske obnove zgrade OŠ Okučani, Okučani, Brodsko-posavska županija

Stručni nadzor nad izvođenjem radova energetske obnove zgrade SŠ Matije Antuna Reljkovića, Slavonski Brod, Brodsko-posavska županija

Tehnička promatranja brana Borovik, Opatovac, Čitluk i Koritnjak

Nadzor nad izgradnjom autobusnih stajališta u Brodsko-posavskoj županiji

Nadzor nad izgradnjom sustava javne odvodnje – Slavonski Šamac, Kruševica i Sikirevci cca 13 km

Izgradnja športskog centra (malonogometno-rukometno- košarkaško-odbojkaško igralište sa zgradom),

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste i pješače staze u ulici Josipa Jelačića u Okučanima,

Nerazvrstavana prometnica prema Poslovnoj zoni Tečine

Nadzor nad izgradnjom stambeno – poslovnog objekta Po+Pr+4 u Slavonskom Brodu  (Investitor: Barišić Josip, Milenko Vuleta),

Nadzor nad izgradnjom stanice za tehnički pregled Croacija Osiguranja u Slavonskom Brodu, (Investitor: Arching d.o.o. Split),

Nadzor nad izgradnjom sportsko-školske dvorane u Boboti (Investitor: Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka),

Nadzor nad izgradnjom obiteljskih kuća na području Brodsko-posavske županije,

Nadzor nad izgradnjom kanalizacijske mreže na kolektorima K1 i K2 u Ruščici,     (Investitor: Općina Klakar),

Poslovna zgrada – spremište cca 300 m2

Proizvodno-poslovna zgrada, P+1 cca 5000 m2

Stambena građevina za potrebe štićenika doma za djecu

Izgradnja dionice lokalne ceste L 42019 (Mačkovac-Dolina)

Farma za krave i telad kapaciteta 150 uvjetnih grla

Stambene, pomoćne i gospodarske zgrade koje čine gospodarsku i funkcionalnu cjelinu na području Vukovarsko-srijemske županije

Rekonstrukcija, dogradnja i prenamjena dijela proizvodne zgrade cca 600 m2

Reference

ENERGETSKI CERTIFIKAT

Provođenje energetskih pregleda i izrada energetskih certifikata zgrada sa jednostavnim i složenim sustavima (MODUL 1 i MODUL 2)