Reference

Hidrografija

Reference

HIDROGRAFIJA

Hidrografska izmjera jezera Jarun

Hidrografska izmjera jezera Hazna u Bosni i Hercegovini

Hidrografska izmjera korita rijeke Save, svih objekata u koritu, izračun kubatura, projektiranje istovarnog prostora

Geodetsko – hidrografska izmjera na rijeci Dunav, 2012. godina

Geodetsko-hidrografska izmjera rukavaca na rijeci Dravi (IPA projekt Europske unije)  ~ 35 km, 2012. godina

Geodetsko-hidrografska izmjera dubina i nanosa u akumulaciji Modrac sa obradom rezultata mjerenja (Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina), 2011. /2012.

Geodetsko-hidrografska izmjera korita rijeke Save 2011. godine (rkm 28+014,84 – rkm 83+089,83) ~ 55 km

Hidrografska izmjera jezera Petnja 2009. godine,

Hidrografska izmjera korita rijeke Save 2009. godine (rkm 27+793,16 – rkm 138+479,39) ~ 111 km